Diện visa 132 A  lịch sự kinh doanh doanh đáng kể

Đây là một bước đến visa thường trú nhằm hướng đến các doanh nhân tài năng là chủ doanh nghiệp có ý định kinh doanh hoặc đầu tư thực sự tại Úc. Để đủ điều kiện của diện doanh nghiệp, người nộp đơn phải có tài sản trong một doanh nghiệp thành công ở nước ngoài (thường là điều này có nghĩa sở hữu ít nhất 30% doanh nghiệp nếu doanh thu hằng năm ít nhất 3 triệu đô Úc trong vòng hai trong bốn năm gần nhất trước ngày nộp đơn và có ý định chuyển sang Úc ít nhất là 1.5 triệu đô Úc từ tổng tài sản của họ (thường thì ít nhất 1 triệu đôla Úc phải được sử dụng để đầu tư hoặc mua lại một doanh nghiệp tại Úc). Thông tin chi tiết và yêu cầu khác về visa được cung cấp trong bảng này.

Southmore có thể hỗ trợ đương đơn visa 132A bằng việc xác định các cơ hội kinh doanh tại Úc và thiết lập điều hành các doanh nghiệp xung quanh họ, nói cách khác, xác định một doanh nghiệp đang hoạt động tại Úc có sự phù hợp chặt chẽ với lợi ích và tài năng kinh doanh của đương đơn đồng thời đàm phán việc mua doanh nghiệp.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI