Kinh doanh di cư cho các nhà đầu tư doanh nghiệp.

Chính phủ Úc hiện đang cung cấp ba loại visa cho các nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng cung cấp và hổ trợ đáng kể cho sự phát triển kinh tế tại Úc và các doanh nghiệp của Úc (chỉ có những visa đầu tư tiềm năng có thể trở thành khách hàng Southmore):

Kinh doanh đổi mới và đầu tư Visa 188C/ 888C Định cư diện đầu tư trọng yếu
Kinh doanh đổi mới và đầu tư Visa 188B / 888B đầu tư

Kinh doanh đổi mới và đầu tư Visa 188D/ 888D Nhà đầu tư cao cấp
 

Để biết thêm thông tin về các loại visa và các thông tin từ chính phủ liên bang và tiểu bang có liên quan đến doanh nghiệp sáng tạo xin truy cập vào trang Thông Tin này hoặc

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high technology,advanced technology, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,

business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high technology,advanced technology, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,

business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high technology,advanced technology, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,

 

business migration, permanent residency, Australia, Adelaide, South Australia, venture capital, private equity, venture capital entrepreneur, entrepreneur visa, significant business history, significant investor visa, investor visa, 132 visa, 188 visa, 888 visa, venture capital limited partnership, early stage venture capital limited partnership, VCLP, ESVCLP, venture capital member, Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited, AVCAL, 186 visa, 187 visa, 457 visa, regional skilled migration scheme, Department of Immigration and Border Protection, DIBP, business innovation and investment programme, BIIP, provisional visa, permanent visa, business angel,,angel investment, seed investment, early stage investment. expansion stage investment, technology, innovation, commercialisation, start up, emerging company, high technology,advanced technology, corporate advisory, business adviser, consultancy, Australian Financial Services Licence, AFSL,