Thông tin nổi bật về chính phủ tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc

Những lựa chọn về visa di trú và tiêu chí đề cử của địa phương:

            Lãnh thổ thủ đô Úc (Canberra +)      

            Tiểu bang New South Wales (+Sydney)

            Lãnh thổ Bắc Úc (Darwin +)
            Tiểu bang Queensland (Brisbane +)
            Tiểu bang Nam Úc (Adelaide +)
            Tiểu bang Tasmania (Hobart +)
            Tiểu bang Victoria (Melbourne +)
            Tiểu bang Tây Úc (Perth +)